Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 1149
  • Tất cả: 604200
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi thông báo thanh lý tài sản dụng cụ hư hỏng

SỞ GD&ĐT TÂY NINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số:  03  /TB-NVT                                                  Bàu Đồn, ngày  21  tháng  05 năm 2021

                                                          

THÔNG BÁO

(v/v bán thanh lý tài sản công đã hỏng)

 

          Căn cứ theo Quyết định số 1659/QĐ-SGDĐT ngày 20/05/2021 của Sở giáo dục và đào tạo Tây Ninh về việc thanh lý tài sản công đã hỏng.

          Căn cứ biên bản của Hội đồng thanh lý tài sản công ngày 21/05/2021 của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

          Nay nhà trường thông báo bán thanh lý tài sản công, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi đã hỏng đến tất cả cán bộ viên chức, các hộ kinh doanh… nếu có nhu cầu mua tài sản thanh lý xin liên hệ bộ phận văn phòng (Điện thoại: 02736.857.487) để đăng kí mua tài sản. Tài sản thanh lý sẽ được bán cho cá nhân nào có giá mua cao nhất. Cá nhân được mua có trách nhiệm trả tiền và chuyển số tài sản thanh lý ra khỏi khu vực nhà trường sau 5 ngày kể từ ngày mở công khai.

          Tài sản thanh lý bao gồm:

 

Stt

Tên tài sản

Đặc tính - Thông số kỹ thuật

Ký hiệu

Nước
sản xuất

Năm
sản xuất

Năm
sử dụng

Số
lượng

 Ghi chú

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

1

Thùng máy vi tính học sinh (không có màn hình)

Vern

653

Việt Nam

2011

2011

24

 

2

Thùng máy vi tính giáo viên (không có màn hình)

Vern

668

Việt Nam

2011

2011

01

 

3

Máy in

Cannon LBP 3500

MI_01

China

2009

2009

01

 

 

          Thời gian đăng kí mua tài sản: kể từ ngày có thông báo đến hết ngày 27 tháng 05 năm 2021.

          Thời gian bán công khai tài sản thanh lý: 9 giờ ngày 28 tháng 05 năm 2021.

          Bộ phận văn phòng có trách nhiệm thông báo công khai niêm yết tại HĐSP, bảng thông báo và trang thông tin điện tử của nhà trường./.

                   

Nơi nhận:                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

      - Hiệu trưởng (t/b);                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- HĐSP;                                                                                                                                                                                                               (Đã ký)

- Lưu: VP.

 

 

                                                                                                                                                                                 Trần Thị Ngọc Trâm